نقشه کاربری اراضی وضع موجود بافت فرسوده شهر قم                                           نقشه کاربری سکونتگاههای غیررسمی شهر قم
     

              محدوده بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی                                                      منطقه بندی شهر قم